Zasady ochrony danych osobowych

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Spółka Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. Róż 1.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@nemo-wodnyswiat.pl  lub listownie na adres na podany jako adres siedziby firmy.

 

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Wieczorkiewicz
iod@nemo-wodnyswiat.pl

 

Kategorie zbieranych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzanym (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe posiadaczy pakietów, karnetów

Dane przetwarzamy w celu umożliwienia skorzystania z imiennych karnetów, pakietów usług przez okres posiadania karnetu, na podstawieumowy..

 • Dane osób biorących udział w organizowanych konkursach, zawodach

Dane zbieramy za zgodą osób w celu organizacji zawodów i konkursów do czasu ich rozstrzygnięcia, później – przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących sprawozdawczości finansowej.

 • Dane odbiorców newslettera

Dane osób, które zgodziły się otrzymywać od nas informacje o najnowszych wydarzeniach i promocjach przetwarzamy do momentu wycofania przez nich zgody.

 

 • Dane osobowe naszych podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy.

Dane te przetwarzamy w celu możliwości świadczenia usług, realizacji zapytań zgonie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawidłowej współpracy z podwykonawcami.

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz pięć lat po jego wygaśnięciu, jednak nie której niż wymagają tego przepisy prawa (o ile takie mają zastosowanie).

 • Informacje o kontrahentach

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 

 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Ustawa Kodeks Pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku.

Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom. 

 • Monitoring

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój prawnie uzasadniony interes.

Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres do trzech miesięcy.

 • Dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych Administratora:

- dokonały subskrypcji fanpage Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.

- wykonały reakcję na stronie/kanale w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.

- wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Dane te przetwarzamy w celu prowadzenia fanpage/stron/kanału Wodny Świat Dąbrowa Górnicza w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów. Przetwarzamy je również w celu analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Administratora.

 • Dane osobowe osób kontaktujących się z nami poprzez formularz kontaktowy

Dane przetwarzamy w celu komunikacji związanej z Państwa zapytaniem, przez czas konieczny do załatwienia sprawy, jako prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Wniesienie Skargi do Organu Nadzorczego

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Partnerzy: