Regulamin Klubu Muzycznego "Aquarium"

http://nemo-swiatrozrywki.pl/uploads/baner/pic_1_O_Nemo.jpg

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU AQUARIUM

1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub Aquarium, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu / opłata wstępu oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

2. Wejście do Klubu odbywa się wyłącznie wejściem głównym i jest odpłatne. Dowodem dokonania zakupu jest bilet wstępu lub paragon.

3. Wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek zachować bilet wstępu lub paragon i w razie kontroli okazać go obsłudze Klubu, selekcjonerowi lub pracownikom ochrony Klubu.

4. W celu zapewnienia Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Klub Aquarium zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem (tj. ubrany w bluzę z kapturem, spodnie dresowe, czapkę, bezrękawnik, spodnie moro itp.) lub zachowaniem nie dopowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób posiadających wcześniejszą rezerwację w Klubie. O wejściu osób na teren Klubu decyduje selekcjoner. Pracownicy ochrony Klubu oraz selekcjoner mają prawo odmówić wstępu na imprezę bez podania przyczyny.

5. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18. roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, agresywne, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia (tj. bluzy z kapturem, spodnie dresowe, czapki, bezrękawniki, spodnie moro itp.). Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania Gościa Klubu w celu ustalenia tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość uczestników imprezy równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób.

7. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek zastosowania się do zaleceń pracowników i ochrony Klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

8. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, broni palnej, gazowej, noży, wyrobów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników imprezy.

9. Zabrania się uczestnikom imprezy wchodzenia za bar oraz za konsolę DJ-a.

10. Pracownik ochrony Klubu ma prawo do przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu lub wyproszenia z imprezy bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

11. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości Klubu, będące w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu, zostaną wyproszone przez ochronę z lokalu bez możliwości zwrotu kosztów za bilet wstępu.

12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.

13. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek:

  • poinformować organizatora, pracowników Klubu, pracowników ochrony i służby porządkowe o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia lub mienia,
  • unikać paniki i stosować się do zaleceń służb porządkowych, kierować się do oznaczonych wyjść ewakuacyjnych i nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

14. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet wstępu ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy w związku ze zdarzeniem losowym.

15. Goście Klubu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięku i światła mogącego spowodować uszkodzenie słuchu i wzroku. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku i światła uczestnicy imprezy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność.

16. Goście Klubu mogą być narażeni na: poślizg na śliskiej posadzce, uderzenie o elementy wyposażenia wnętrza Klubu, upadek ze schodów, podestów, antresoli (balkonu). W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgnięciem, upadkiem, bądź uderzeniem o wyżej wymienione elementy, uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowanie, gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność.

17. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Klubu uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową.

18. W Klubie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

20. Obsługa ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej lub zachowującej się agresywnie.

21. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo obiektu.

22. Szatnia w Klubie jest płatna i obowiązkowa. Za rzeczy pozostawione poza szatnią na terenie lokalu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

23. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, telefony itp.) Klub nie ponosi odpowiedzialności.

24. W przypadku zgubienia bloczka z numerkiem szatni należy podpisać stosowne oświadczenie oraz uiścić opłatę w wysokości 20,00 zł.

25. Rzeczy pozostawione w szatni i nie odebrane w dniu imprezy przechowywane są maksymalnie przez 7 dni.

26. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodą na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku/głosu/wypowiedzi, zarejestrowanych podczas nagrania w Klubie, w dowolnych audycjach tworzonych/emitowanych przez nadawców, jak również w przygotowanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych.

27. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego korzystania z wizerunku/głosu/wypowiedzi we wszystkich polach eksploatacji.

Partnerzy: