Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Nemo - Świat Rozrywki

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nemo - Świat Rozrywki.

 • Data publikacji strony internetowej:2003-06-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2024-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • 1.3.1 - Informacje i relacje
 • 1.3.2 - Zrozumiała kolejność
 • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości
 • 1.4.3 - Kontrast (minimalny)
 • 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu
 • 1.4.10 – Zawijanie tekstu
 • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem
 • 1.4.12 – Odstępy w tekście
 • 1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa
 • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe
 • 2.4.4 - Cel linku (w kontekście)
 • 2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony
 • 2.4.6 - Nagłówki i etykiety
 • 2.5.1 – Gesty punktowe
 • 2.5.2 – Anulowanie kliknięcia
 • 2.5.3 – Etykieta w nazwie
 • 2.5.4 – Aktywowanie ruchem
 • 3.1.1 - Język strony
 • 3.1.2 - Język części
 • 3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem
 • 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych
 • 3.2.3 - Konsekwentna nawigacja
 • 4.1.1 - Parsowanie
 • 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość
 • 4.1.3 – Komunikaty o stanie

Wyłączenia

 • 1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) NIE DOTYCZY
 • 3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail: zarząd@nemo-swiatrozrywki.pl
 • Telefon: 32 639-05-61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
  al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby  niewidome i słabowidzące.
 2. Drzwi do budynku nie są automatycznie otwierane ale są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 3. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
 4.  Bramki wejściowe na strefę mokrą znajdują się przy kasach – dostępna jest boczna bramka dla osób poruszających się na wózkach. Nad bramkami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Dostęp do pomieszczeń na piętrze jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych - brak windy, przemieszczanie się możliwe jest schodami.
 6. Korytarze w budynku są przestronne, schody wyposażone są w poręcze.
 7. Dostępna jest szatnia dla niepełnosprawnych w strefie mokrej, z prysznicem oraz toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i dźwiękową w razie problemów zdrowotnych uniemożliwiających wydostania się z pomieszczenia w sposób samodzielny.
 8. Na terenie obiektu, poza wyżej wymienionymi, znajdują się dodatkowo 2 toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych: obok klubu bilardowego oraz koło kręgielni.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Nemo obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne korzystające z psa asystującego.
 12. Strefa basenowa jest ogólnodostępna dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 13. Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
 14. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. 

Partnerzy: