Regulamin korzystania z Wodnego Świata Nemo

http://nemo-swiatrozrywki.pl/uploads/baner/pic_1_O_Nemo.jpg

 REGULAMIN

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. - strefa mokra

LEGENDA

  • „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zwane w dalszej części Regulaminu - Nemo lub obiekt.
  • Zarząd „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zwany w dalszej części Regulaminu – Zarząd.
  • Regulamin strefy mokrej w „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” zwany w dalszej części – Regulaminem.
  • Strefa basenowa - basen rekreacyjny wraz z atrakcjami, basen sportowy, baseny zewnętrzne.
  • Pasek - jest to elektroniczny odpowiednik zakupionego rodzaju biletu, służący do otwierania i zamykania szafki oraz niezbędny do rozliczenia zakupionej usługi.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Każda osoba korzystająca z usług Nemo jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wejściem na teren strefy mokrej, którą stanowi zespół basenów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z atrakcjami, świat saun, siłownia, grota solna.

2. Strefa basenowa jest czynna:
• od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 20.45 (basen sportowy); 9.00 do 20.45 (basen rekreacyjny wraz z atrakcjami),
• w soboty w godz. 9.00 do 20.45 (basen sportowy i basen rekreacyjny),
• w niedziele i święta w godz. od 9.00 do 20.45 (basen sportowy i basen rekreacyjny).

3. Świat saun jest czynny:
• od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 21.45,
• w soboty w godz. od 10.00 do 21.45,
• w niedzielę i święta w godz. od 9.00 do 20.45.

4. Grota solna jest czynna:
• od poniedziałku do niedzieli w godz. od 9.00 do 19.00 (ostatni seans).

5. Siłownia jest czynna :
• od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 21.00,

6. Ostatnie wejście do strefy basenowej  jest o godz. 20.00 od poniedziałku do niedzieli, a do strefy saun o godz. 21:00 od poniedziałku do soboty, o godz. 20.00 w niedziele i święta. Ostatnie wejście do siłowni jest od poniedziałku do piątku o godz. 20.00.

7. Strefę basenową i świata saun należy opuścić nie później niż 15 minut przed zamknięciem Nemo niezależnie od godziny zakupu biletu. Wszyscy klienci zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godz. 22.00 od poniedziałku do soboty, w niedziele i święta do godz. 21.00.

8. Ostateczne oddanie paska i jego rozliczenie powinno nastąpić nie później niż do godz. 22.00 od poniedziałku do soboty i godz. 21.00 w niedziele i święta.

9. Po godz. 22.05 od poniedziałku do soboty i godz. 21.05 w niedziele i święta dopłata za kolejną minutę pobytu na terenie obiektu z każdego rodzaju biletu wynosi 5 zł. Dotyczy zarówno biletów, jak i kart abonamentowych oraz innych kart honorowanych przez Nemo.

10. Wykupienie usługi całodniowej upoważnia do jednokrotnego wejścia na basen. Przekroczenie bramki wyjściowej jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z usługi.

11. Zaliczka za pobyt w obiekcie pobierana jest z góry, za określoną przez klienta usługę. Dodatkowa opłata za usługę lub zakupiony produkt nastąpi przy wyjściu w kasie.

12. Nemo zastrzega sobie możliwość zmiany cen i godzin otwarcia poszczególnych atrakcji.

13. Nabycie biletu, karnetu, karty abonamentowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

14. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą przebywać na terenie Nemo tylko pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich, opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

15. Czas pobytu w strefie mokrej liczy się od momentu wczytania paska w kołowrót przy kasach, do momentu oddania go kasjerowi przy wyjściu.

16. Każdy klient wychodząc ze strefy mokrej może skorzystać z blokady czasu. Blokada czasu (10 min) działa tylko przy wyjściu i nie powoduje przedłużenia pobytu na obiekcie. W przypadku przekroczenia 10 min blokady, jest ona anulowana i naliczana jest za nią dopłata.

17. Osoby przebywające na terenie Nemo naruszające porządek publiczny oraz stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych, a także niestosujące się do zasad Regulaminu oraz poleceń obsługi Nemo zostaną wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów za zakupiony bilet.

18. Na teren Nemo nie będą wpuszczane osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

19. W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo skierować osoby korzystające z obiektu do pomiaru stanu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości będzie powodować usunięcie z terenu obiektu.

20. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

21. Zajęcia na terenie Nemo mogą odbywać się wyłącznie w obecności i pod nadzorem uprawnionych instruktorów zatrudnionych lub upoważnionych przez Nemo oraz ratowników.

22. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Nemo.

23. Korzystanie z szatni basenowej oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni powinno się przebierać w przeznaczonych do tego przebieralniach.

24. Przed skorzystaniem z usług Nemo klient zobowiązany jest do umieszczenia wszystkich swoich rzeczy:
• w szafce znajdującej się w szatni (zamknięcie za pomocą paska),
• rzeczy wartościowych w sejfie za kasami biletowymi (zamknięcie przy użyciu klucza).
Klient jest zobowiązany do prawidłowego zamknięcia szafki i sejfu.

25. Zabrania się wprowadzania na teren strefy basenowej wózków dziecięcych. Wózki można zostawić na własną odpowiedzialność w holu za kasami basenowymi. Wyjątkiem jest okres letni, podczas którego dostępne są baseny zewnętrzne. Wówczas można zabrać wózek na teren basenów zewnętrznych przechodząc przez szatnię dla osób niepełnosprawnych.

26. Na terenie Nemo obowiązuje poruszanie się w klapkach kąpielowych. Obuwie zmienne należy założyć w holu za kasami w „strefie zmiany obuwia" - obuwie należy zabrać ze sobą.

27. Okulary i szkła kontaktowe noszone są na ryzyko korzystającego. W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów osoba korzystająca z nich jest zobowiązana do natychmiastowego poinformowania o tym zdarzeniu obsługę Nemo.

28. Na terenie Nemo obowiązuje całkowity zakaz:
• palenia tytoniu,
• żucia gumy, wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów alkoholowych,
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
• wprowadzania zwierząt,
• prowadzenia przez osoby trzecie wszelkiej działalności zarobkowej, w tym również udzielania nauki pływania bez zgody Nemo,
• fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody Zarządu (wyjątkiem są zdjęcia i filmy robione na użytek całkowicie prywatny),
• zachowań, które mogą zostać potraktowane jako niestosowne i nieprzyzwoite.
W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych za uprzednią zgodą Zarządu możliwe są odstępstwa od wskazanych postanowień Regulaminu.

29. Za przedmioty wartościowe i pieniądze niepozostawione w sejfie dostępnym za kasami, a utracone - Nemo nie odpowiada.

30. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 4 dzieci.

31. Teren Nemo jest monitorowany w sposób ciągły, w celu poprawienia bezpieczeństwa klientów. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń Regulaminu. Zarząd gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

32. Zarząd w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami może ograniczyć korzystanie z obiektu w całości.

33. Naruszenie niniejszego Regulaminu może skutkować wyproszeniem z Nemo bez prawa do zwrotu kosztów za zakup biletu wstępu.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ

1. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.

2. Korzystanie z basenów może odbywać się tylko w obecności ratowników.

3. Dzieci i osoby dorosłe wymagające pieluch podczas korzystania z basenów, zobowiązane są do ich stosowania.

4. Każda osoba przed wejściem do strefy basenowej zobowiązana jest do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.

5. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni i rwącej rzeki należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i automatycznych sygnalizatorów świetlnych oraz poleceń ratowników.

6. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są: ratownicy, opiekunowie grup zorganizowanych, instruktorzy prowadzący zajęcia , opiekunowie dzieci.

7. Ratownicy ubrani są w koszulki z napisem "ratownik".

8. Korzystający z kąpieli zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez ratownika.

9. Wszystkie baseny (za wyjątkiem brodzików) mające głębokość powyżej 1,20m są przeznaczone dla osób umiejących pływać.

10. Po godz. 21.00 nie dyżuruje służba ratownicza. Obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli oraz korzystania z atrakcji.

11. Zjeżdżalnie i rwąca rzeka są miejscami o podwyższonym ryzyku. Przed skorzystaniem należy zapoznać się z ich Regulaminem.

12. Nemo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych w strefie basenowej z przyczyn niezależnych od Nemo.

13. Wychodzenie i wchodzenie do basenów może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

14. Na terenie strefy basenowej zabrania się:
• stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych użytkowników,
• biegania, wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,
• wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
• skakania do wody,
• używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony,
• wnoszenia toreb za wyjątkiem toreb z artykułami do pielęgnacji dzieci i sprzętem pływackim,
• konsumpcji artykułów żywnościowych poza barem,
• wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i innych przedmiotów,
• wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów alkoholowych,
• palenia tytoniu, także na terenie basenów zewnętrznych,
• niszczenia wyposażenia, zieleni,
• zanieczyszczania wody, używania mydła i innych środków chemicznych w basenach,
• siadania oraz nieuzasadnionego zawieszania się na linach torowych,
• wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody Nemo, z wyłączeniem sprzętu ABC (maska, fajka, płetwy); zakaz używania płetw na basenie rekreacyjnym,
• wszczynania fałszywego alarmu i hałasowania,
• pływania w poprzek torów pływackich,
• wykonywania filmów i zdjęć bez zgody Nemo (wyjątkiem są zdjęcia i filmy robione na użytek całkowicie prywatny),
• w przypadkach uzasadnionych obsługa Nemo może zabronić używania własnych akcesoriów pływackich i sprzętu wspomagającego pływanie,
• zabrania się użytkowania akcesoriów pływackich i sprzętu wspomagającego pływanie będącego na wyposażeniu poza strefą basenu rekreacyjnego.

15. W strefie basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważne bilety wstępu.

16. Każdy klient podczas pobytu w strefie basenowej zobowiązany jest do noszenia paska na przegubie dłoni lub stawu skokowego.

17. Każdy z klientów dba we własnym zakresie o otrzymany przy wejściu pasek. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim.

18. Maksymalne dopuszczalne wypełnienie łączne strefy basenowej i świata saun wynosi 420 osób na jednostkę czasową, a w sezonie letnim 550 osób na jednostkę czasową. W celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego wypełnienia, wstrzymane będzie wpuszczanie klientów do poszczególnych stref.

19. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie basenów.

20. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały:
• sygnał ostrzegawczy - seria krótkich gwizdków,
• sygnał natychmiastowego opuszczenia niecki - seria trzech długich gwizdków,
• sygnalizacja ostrzegawczo-informacyjna - radiowęzeł.

21. Podczas pływania na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny.

22. Maksymalna liczba pływających na torze to 6 osób. Zakupienie 6 indywidualnych biletów nie oznacza rezerwacji całego toru.

23. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej osobom, u których widoczne są objawy wskazujące na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, ślady na kończynach po częstych iniekcjach dożylnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie. Osobom ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności oraz psychicznie upośledzonym, wstęp i pobyt na terenie obiektu jest dozwolony wyłącznie z opiekunem.

24. Osoby o agresywnym zachowaniu, naruszające godność osobistą innych zostaną wyprowadzone ze strefy basenowej bez prawa zwrotu kosztów za zakupiony bilet.

25. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń, ze szczególną ostrożnością, najlepiej po uprzednim skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania w/w osób na terenie obiektu Nemo nie ponosi odpowiedzialności.

26. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.

27. Udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej odbywa się w pomieszczeniu ambulatorium w strefie basenowej.

28. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń, atrakcji pełnią ratownicy.

29. Ze strefy basenowej nie mogą korzystać osoby w stanie nietrzeźwości lub będące pod wpływem środka odurzającego.

ZJEŻDŻALNIE WODNE:

1. Zjeżdżalnie są integralną częścią obiektu i obowiązują na nich przepisy Regulaminu.

2. Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są atrakcjami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).

3. Ze zjeżdżalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz w pełni sprawne ruchowo.

4. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

5. Korzystając ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników.

6. Ze zjeżdżalni czerwonej i żółtej mogą korzystać samodzielnie osoby powyżej 10 roku życia. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni czerwonej i żółtej tylko z opiekunem Ze zjeżdżalni zielonej (turbo) - mogą korzystać osoby powyżej 14 roku życia.

7. Na podeście startowym ustawia się tylko jedna osoba, za wyjątkiem zjeżdżalni żółtej lub czerwonej, gdzie może ustawić się opiekun z dzieckiem do 10 roku życia.

8. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy: zdjąć okulary pływackie, korekcyjne, przeciwsłoneczne, biżuterię, zegarki i inne przedmioty mogące spowodować skaleczenie klienta albo uszkodzenie zjeżdżalni.

9. Przed zjazdem koniecznie należy sprawdzić czy w zjeżdżalni płynie woda. Zjazd bez wody jest bezwzględnie zabroniony.

10. Należy obserwować sygnalizację świetlną, znajdującą się nad wejściem do zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu zjeżdżalnią, po zapaleniu się światła zielonego należy:
• spokojnie wejść na podest startowy,
• schylić się i wykonać pół kroku do przodu wchodząc do zjeżdżalni na jej początku,
• zająć właściwą pozycję tj. usiąść lub położyć się w zjeżdżalni na plecach, nogami do przodu w kierunku zjazdu,
• lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka.

11. Przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować powierzchnię ślizgową przed sobą tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia.

12. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący.

13. Po wyjściu z basenu hamującego wszelkie zauważone usterki czy spotkania w zjeżdżalni z poprzednikiem zjazdu należy zgłosić natychmiast ratownikowi.

14. W trakcie zjazdu obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

15. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – mogą zostać wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów za zakup biletu wstępu

JACUZZI:

1. Jacuzzi jest integralną częścią obiektu i obowiązują w nim przepisy Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z jego odrębnym Regulaminem.

3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Jacuzzi dostępne jest dla wszystkich użytkowników obiektu za wyjątkiem:
• dzieci do 2 roku życia,
• osób poniżej 100 cm wzrostu,
• uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.

5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi lub innymi chorobami oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

6. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich, opiekunów.

7. Podczas wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.

9. W jacuzzi może jednorazowo przebywać maksymalnie 4 osoby.

10. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z jacuzzi zabrania się:
• użytkowania wanny, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
• użytkowania wanny w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
• wpychania osób do wnętrza wanny,
• wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np. mydła, olejków, soli kąpielowych itp.,
• przebywania w wannie w pozycji stojącej, zanurzania głowy i twarzy, nurkowania oraz siedzenia na obrzeżu niecki wanny,
• wylewania wody z wanny,
• skakania do wanny.

11. Nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego korzystania z atrakcji pełnią ratownicy.

12. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – mogą zostać wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów za zakup biletu wstępu.

RWĄCA RZEKA:

1. Rwąca rzeka jest integralną częścią obiektu i obowiązują na niej przepisy Regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z rwącej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej odrębnym Regulaminem.

3. Rwąca rzeka dostępna jest tylko i wyłącznie dla osób umiejących pływać, posiadających wzrost minimum 140 cm.

4. Dzieci do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z rwącej rzeki wyłącznie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich, opiekunów.

5. W trakcie korzystania z rwącej rzeki zabrania się:
• nurkowania pod lustrem wody,
• wskakiwania,
• zatrzymywania się,
• przemieszczania się w kierunku przeciwnym do nurtu rwącej rzeki.

6. Nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego korzystania z atrakcji pełnią ratownicy.

7. Osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – mogą zostać wyproszone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów za zakup biletu wstępu.

GRUPY ZORGANIZOWANE:

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z usług Nemo, będących pod nadzorem opiekuna, nauczyciela, instruktora, trenera lub innej uprawnionej osoby.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem ogólnym korzystania z Nemo.

3. Przed wejściem grupy zorganizowanej na basen, opiekun wypełnia formularz zgłoszeniowy grupy i oddaje go koordynatorowi zmiany ratowniczej niezwłocznie po wejściu do strefy basenowej. Potwierdza tym samym zapoznanie się z Regulaminami obowiązującymi w Nemo.

4. Przed pierwszym wejściem grupy na teren obiektu, przeprowadzany jest instruktaż przez ratownika lub inną osobę upoważnioną dotyczący podstawowych zasad zachowania się na obiekcie.

5. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
• 30 pełnoletnich uczestników,
• 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów
• 5 uczestników w wieku przedszkolnym

6. Ustalona i zaakceptowana przez Zarząd ilość osób niepełnosprawnych, przypadających na jednego opiekuna grupy zależy od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

7. W czasie pobytu grupy na terenie Nemo opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali Regulaminu, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

8. Opiekunowie grup wchodzą do Nemo bezpłatnie (na każde 10 osób 1 opiekun).

9. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.

10. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.

11. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie zostaną wpuszczone do Nemo.

12. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji Nemo.

13. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników i obsługi Nemo

14. Do obowiązków opiekuna grupy należy:
• wprowadzenie grupy do holu głównego Nemo i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni nie utrudniającego korzystania ze stanowisk kasowych klientom indywidualnym,
• załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie pasków dla członków grupy,
• posiadanie informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z koordynatorem ratowników, kształtowanie programu pobytu grupy w Nemo korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych,
• przekazanie pasków uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek,
• podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Nemo, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy (formularz zgłoszeniowy),
• wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
• wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,
• wskazanie toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z nich w czasie pobytu w obiekcie,
• dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
• wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do strefy basenowej oraz dopilnowanie starannego umycia ciała i stóp przy użyciu środków myjących przed skorzystaniem ze strefy basenowej,
• zgłoszenie koordynatorowi ratowników faktu wprowadzenia grupy do strefy basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z atrakcji,
• zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
• ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w strefie basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku,
• przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
• po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy ze strefy basenowej do natrysków i sanitariatów,
• zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy ze strefy basenowej,
• dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu ze strefy basenowej,
• dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
• zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków i rozliczenie ich w kasie Nemo, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług,
• wyprowadzenie grupy do holu głównego Nemo.

15. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie obiektu ratownikowi lub obsłudze i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w dzienniku pracy ratowników.

16. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Nemo oraz wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Nemo przepisów.

17. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: szatni, natrysków i strefie basenowej.

18. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w strefie basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

19. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

20. Do obowiązków uczestnika grupy zorganizowanej należy:
• poruszanie się po terenie Nemo razem z grupą,
• przebranie się w zgodny z Regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,
• staranne umycie ciała i stóp przy użyciu środków myjących przed skorzystaniem z atrakcji,
• udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
• bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Nemo oraz opiekunów,
• przestrzeganie zakazów:
a. powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z Nemo,
b. biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów,
c. przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania do strefy basenowej bez powiadomienia opiekuna grupy,
d. skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia opiekuna grupy,
e. kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),
f. korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia ratownika lub opiekuna,
• sygnalizowanie opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,
• zgłoszenie opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć, udział w zbiórce kończącej zajęcia,
• po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego, po wyjściu ze strefy basenowej - dokładnego umycia całego ciała.

21. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminu obowiązującego na terenie Nemo przez grupę zorganizowaną – obsługa lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenie lub zagubienie elementu wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

2. Nemo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.

3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, znalezione przez obsługę - zostawiane są w koszach za kasami biletowymi na okres 3. tygodni.

4. Każdy klient jest odpowiedzialny za swój pasek, który otrzymuje przy zakupie biletu wstępu do Nemo (od momentu wejścia na basen, do momentu oddania go kasjerowi). Wszelkie przypadkowe zamiany pasków, jakie nastąpią przez nieuwagę klienta, nie będą akceptowane podczas rozliczania paska przy wyjściu. Klient oddający pasek będzie zobligowany do uiszczenia ewentualnych dopłat wynikających z niezgodności nabitego na pasek biletu lub z usług dodatkowych np. gastronomicznych.

5. Za zgubienie, bądź uszkodzenie paska, uniemożliwiające jego normalne funkcjonowanie obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.

6. Za zagubienie klucza do sejfu pobierana jest opłata w wysokości 150 zł.

7. Nemo nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu. Wraz z wejściem na teren obiektu, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszystkich pozostałych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu.

Partnerzy: